ظرفی ۲ عددی

● تله چسبی آماده جهت به دام انداختن موش
● ظرف قابل انعطاف با فرمولاسیون استثنایی
● قابل استفاده برای به دام انداختن عقرب، رطیل و
سایر حشرات خزنده
● استفاده در منازل، انباری ها، هتل ها، رستوران ها
و انبارمواد اولیه کارخانجات

● تله چسبی آماده جهت به دام انداختن موش
● ظرف قابل انعطاف با فرمولاسیون استثنایی
● قابل استفاده برای به دام انداختن عقرب، رطیل و
سایر حشرات خزنده
● استفاده در منازل، انباری ها، هتل ها، رستوران ها
و انبارمواد اولیه کارخانجات

ابتدای سایت