رول آبی

رول آبی

جاذب حشرات و آفات 
 رول 15سانتی * 100متر 
 رول 30سانتی *  100متر
جهــت اســتفاده در گلخانه هــا، مــزارع، باغــات

ابتدای سایت