رول زرد

رول زرد

جاذب حشرات و آفات 
 رول 15سانتی * 100متر 
 رول 30سانتی *  100متر
جهــت اســتفاده در گلخانه هــا، مــزارع، باغــات و اصطبــل نگهــداری حیوانــات و گاوداری هــا

ابتدای سایت