کارت زرد

کارت زرد

کارت هاى زرد که از آنها با عنوان تله هاى زرد چسبدار یاد مى شود جز پرکاربردترین مواد (Yellow sticky traps)بیولوژیکى مصرفى در بخش کشاورزى و بخصوص تولیدات گلخانه اى مى باشد. در خصوص نحوه عمل کارت هاى زرد باید گفت که این کارت ها با طول موج رنگى که ایجاد مى کنند میتوانند حشره را به سمت خود جلب کرده و موجب چسبیدن آفت به سطح کارت ها شوند.

 کارت هاى زرد در ابعاد مختلف وجود دارد و نزدیک به تاج گیاه یا محلى که بیشترین جمعیت فعال آفت حضور دارد نصب و استفاده مى شود. از کارت هاى زرد چسبنده مى توان براى کنترل آفاتى نظیر سفید بالک ها، مگس هاى مینوز، شته هاى بالدار، مگس قارچ، زنجرك ها و پسیل ها استفاده کرد. زمانى که از کارت زرد جهت کنترل مگس هاى مینوز استفاده مى شود بهتر است که به صورت افقى نصب شود. جهت ردیابى تعداد کارت مورد استفاده 1 عدد در هر 200 متر مربع و جهت شکار انبوه آفات تعداد کارت زرد نصب شده 1عدد در هر 10 متر مربع تا حداکثر 1 عدد در هر 2 متر مربع مى باشد. در گلخانه ها همزمان با رشد گیاه کارت ها بالا کشیده مى شوند.


ابتدای سایت